let op! geld lenen kost geld
 

disclaimer

Deze website wordt beheerd door AllCredit. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Disclaimer

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door AllCredit niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. AllCredit wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door AllCredit niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. AllCredit wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

AllCredit, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AllCredit, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AllCredit.

Online communicatie

Berichten die je stuurt aan AllCredit per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. AllCredit adviseert je om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan AllCredit te sturen. Indien je er voor kiest om berichten aan AllCredit per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

AllCredit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt AllCredit geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan AllCredit wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van AllCredit.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

AllCredit behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte wordt gesteld.